07 N / 08 D

Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Ragjir
- Vaishali - Kushinagar - Kushinagar
- Lumbini - Lucknow


08 N / 09 D

Bodh Gaya - Dungeshwari Caves
- Kesariya - Vaishali - Rajgir- Nalanda
- Kushinagar - Sarnath


08 N / 09 D

Delhi - Agra - Varanasi
- Bodhgaya - Kushinagar - Lumbini
- Sravasti - Lucknow


10 N / 11 D

Bodhgaya - Rajgir - Nalanda
- Varanasi- Saravasti - Kushinagar
- Lumbini - Kathmandu


12 N / 13 D

Delhi - Lucknow - Sravasti - Balrampur
- Lumbini - Kushinagar - Vaishali - Patna
- Nalanda - Rajgir - Bodhgaya - Varanasi
- Agra


14 N / 15 D

Delhi - Agra - Jaipur - Varanasi
- Bodhgaya - Vaishali - Kushinagar
- Lumbini - Kapilvastu - Sravasti
- Balrampur - Lucknow