01 N / 02 D

Delhi - Agra - Jaipur


02 N / 03 D

Delhi - Agra - Jaipur


03 N / 04 D

Delhi - Agra - Jaipur


04 N / 05 D

Delhi - Agra - Jaipur


05 N / 06 D

Delhi - Agra - Jaipur


05 N / 06 D

Delhi - Agra - Jaipur - Varanasi


08 N / 09 D

Delhi - Agra - Jaipur - Udaipur


13 N / 14 D

Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Udaipur
- Jodhpur


10 N / 11 D

Delhi - Agra - Jaipur - Jhansi - Orchha
- Khajuraho


07 N / 08 D

Delhi - Jaipur - Agra - Orchha
- Khajuraho - Delhi


07 N / 08 D

Deihi - Agra - Jaipur - Mumbai
- Jodhpur


06 N / 07 D

Delhi - Agra - Jaipur - Delhi - Srinagar
- Delhi


07 N / 08 D

Delhi - Mathura - Vrindavan - Agra
- Jaipur - Amritsar


06 N / 07 D

Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar
- Delhi


07 N / 08 D

Delhi - Agra - Jaipur - Delhi - Corbett
- Delhi


07 N / 08 D

Delhi - Jaipur - Ranthambore National
Park - Agra


09 N / 10 D

Delhi - Agra - Jaipur - Haridwar
- Rishikesh - Delhi


11 N / 12 D

Delhi - Agra - Jaipur
- Goa