13 N / 14 D

Delhi - Bikaner - Jodhpur - Jaisalmer


18 N / 19 D

Delhi - Agra - Ranthambhore - Jaipur


11 N / 12 D

Delhi - Agra - Jaipur


05 N / 06 D

Jaipur - Pushkar - Udaipur


21 N / 22 D

Delhi - Nawalgarh - Khimsar - Jaisalme


13 N / 14 D

Delhi - Jodhpur - Luni, Dhamli


14 N / 15 D

Delhi - Agra - Jaipur - Nimaj Village
- Samodh